copyright(c) 2010-2016
 okazaki kenchiku
 All right reserved